Business Media Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-098976 adószám: 10928206-2-13; képviseli: Ádám János ügyvezető, elérhetősége: 0623998616) (a továbbiakban: Üzemeltető, Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érintetteket a www.businessmedia.hu weboldalán megjelenő látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.businessmedia.hu/adatkezeles.

A www. businessmedia.hu oldal célja az Üzemeltető termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése, erre tekintettel az Üzemeltető a szolgáltatással kapcsolatban elsődlegesen céges adatokat tart nyilván. Elkerülhetetlen ugyanakkor, hogy az Üzemeltető a Megrendelők, céges partnerek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai (kapcsolattartói) egyes adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen Tájékoztató irányadó.

A weboldalakon történő látogatáskor ugyanakkor lehetőség van érdeklődés elküldésére egy erre irányuló formanyomtatvány kitöltésével, melynek során Üzemeltető a Felhasználótól személyes adatokat is bekér, mely adatkezelésre szintén ez a Tájékoztató az irányadó.

A Felhasználó az érdeklődés elküldésével elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Adatkezelő jogosult jelen tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lépett hatályba.

1. Az egyes adatkezelési célok és ezek feltételrendszere

Az Adatkezelő személyes adatot a következő célokból kezel:

1.1. Szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése

Annak érdekében, hogy a felek a szolgáltatási szerződést megkössék és teljesíteni tudják, szükség van arra, hogy a Megrendelő nevében eljáró egyes Érintettek (pl.: vezető tisztségviselők, megrendelésre jogosult munkavállalók, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók) bizonyos kapcsolati adatait az Adatkezelő kezelje.

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, mobil szám,

Ha a Megrendelő egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, a következő személyes adatok kezelésére is sor kerül: név, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcím (székhely), születési hely és idő, egyéni vállalkozói igazolvány száma, adószám, bankszámlaszám.

Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.)  13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: 

Adattovábbítás: Adatkezelő szolgáltatási szerződés megkötése, teljesítése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a szolgáltatás nyújtása során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

1.2. Direkt marketing üzenetek és hírlevelek küldése

Az adatkezelés célja: Megrendelőnek és az Érintetteknek lehetőségük van a Szolgáltatási szerződés megkötésekor hírlevélre és egyéb direkt marketing tevékenységre feliratkozni. A Megrendelő és Érintett a feliratkozással hozzájárul a szerződéskötéskor megadott adataik közül az emailcím és név direkt marketing és hírlevél küldési célokból történő felhasználásához az Adatkezelő által. Megrendelő és/vagy Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni mail@businessmedia.hu emailcímen, vagy 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. postai címen,  illetve hasonló módon adatai ilyen célú kezelésével szemben tiltakozással élhet.

Kezelt személyes adatok köre: név, emailcím,

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de nem tovább, mint a Szolgáltatási szerződés megszűnése.

Adattovábbítás: Adatkezelő direkt marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Érintett nem adja hozzájárulását a fent meghatározott célú adatkezeléshez, nem értesül közvetlenül az Adatkezelő által meghirdetett akciókról, bevezetésre kerülő új termékekről.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a szolgáltatás nyújtása során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

1.3. Követelések érvényesítése

Az adatkezelés célja: Amennyiben a szolgáltatási szerződésből bármilyen igény származik a Megrendelővel szemben, vagy a Megrendelő kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a szolgáltatási szerződés alatt és megszűnését követően is jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Érintett személyes adatait. Megrendelő a szerződés megkötésével ehhez kifejezetten hozzájárul, és gondoskodik arról, hogy az Érintettek hozzájárulását is beszerezze.

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, mobil szám,

Adatkezelés jogalapja: az ilyen célú adatkezelés jogalapja a Megrendelő fentiek szerinti hozzájárulása, mely arra irányul, hogy az igényérvényesítésre jogszerű keretek között és gördülékenyen, idő- és költséghatékony módon kerülhessen sor.

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta, illetve a hozzájárulás visszavonása, kivéve, ha jogszabály az adatok ezt követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig kerülnek az adatok megőrzésre.

Adattovábbítás: Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

1.4. Felhasználói érdeklődés elküldése

Kezelt személyes adatok köre: Felhasználó neve , e-mail címe, telefonszáma, munkáltatójára vonatkozó adatok, az Üzemeltető termékeivel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák,

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés célja: magasabb szintű szolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés időtartama:  a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kérés megválaszolását követő 1 évig, amennyiben az adatkezelés célja nem módosul (nem jön létre szolgáltatási szerződés).

Adattovábbítás: Adatkezelő felhasználó érdeklődés elküldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Érintett nem adja hozzájárulását a fent meghatározott célú adatkezeléshez, nem kap válasz érdeklődésére.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a szolgáltatás nyújtása során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

1.5. Cookiek kezelése

A cookie-k a Felhasználó illetve a Megrendelő böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó, Megrendelő  böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.A kezelt személyes adatok köre:

IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Az adatkezelés célja:

A felhasználói élmény javítása, a Weboldal szolgáltatásainak t az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

Az adatkezelés időtartama:

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

2. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

4. Az Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai,

a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Tájékoztató  is;

b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

c) Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:

– az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték

– az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre

– az adatkezelés jogellenes

– jogi kötelezettség előírja a törlést

– az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e) Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

f) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

g) Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az mail@businessmedia.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről, vagy a regisztrált webes felületről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatkezelő a beérkezett kérelmeket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

5. Érdekeltek felelősségi köre

Amennyiben az Érdekelt nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét a webshop-ba történő regisztráció során vagy annak használatával összefüggésben, az Érdekelt kizárólagos felelőssége lesz, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja az érdekelt figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért azegyéb természetes személy, mint éÉrintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő az érintettre továbbháríthatja.

Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16 év alatti kiskorúak a weboldalakat nem használhatják. Ennek betartása a Felhasználó felelőssége.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Rackforest Kft. (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6. www.rackforest.hu) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál.